Internatregler 2012-2013

INTERNATREGLER VED SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, KLEIVA (PDF, 83 kB)

LEIEFORHOLD
1. Leieforholdet gjelder i 10 mnd. /terminer – fra 20. august 2012 til 21. juni 2013. Pris pr. mnd. på bakgrunn av gjennomsnittsberegning av skoledager minus ferier.

2. Hybeltilbudet på internatet innbefatter kost og losji.

3. Du mottar faktura for innbetaling av kost/losji med forfall den 15. hver måned.

4. Før du flytter inn må du betale et depositum på kr 1000,-. Dette tilbakebetales i juli mnd.. Etter avtale med deg kan depositum overføres neste skoleår.

5. Det er forbudt å ha dyr på rommet. Skolen kan etter søknad (PDF, 50 kB) akseptere at elever har med seg hund. For disse er det utarbeidet en særskilt leieavtale, og de må bo på tilvist internat. Det vil bli avkrevd et depositum på kr 1500,-, samt økt husleie m. kr. 100,- pr. mnd. Det må forevises gyldig helseattest på hunden ved innflytting.

6. Skader og lignende på eget rom og fellesrom, som ikke skyldes normal slitasje, skal erstattes. Tap av nøkkel koster kr 500,-

FERIER OG HELGER
7. Internatene holder stengt i skolens høst, jul, vinter - og påskeferie.

8. Kantina er stengt etter kl 13.00 fredager. Elever som er her i helga kan benytte elevkjøkkenet til matlaging.


TRYGGHET OG TRIVSEL
9. Leieren plikter å behandle skolens eiendom, fellesrom, hybler og skolens eiendeler med aktsomhet. Møbler og annet utstyr må ikke plasseres slik at det kan oppstå brann. Rommet skal til en hver tid være ryddig, og skal reingjøres minst en gang i uka. En gang i uken vil rommet bli inspisert av miljøarbeiderne

10. Leieren forplikter seg til å følge vedtatte ordninger for handtering av avfall.

11. Dersom en beboer ønsker å ha overnattingsgjester, må det i god tid på forhånd søkes om dette på et eget skjema (PDF, 201 kB).

12. Etter kl. 23.00 skal det være ro på internatet. Besøkende uten spesiell tillatelse skal da være ute. Natt til lørdag og søndag kl 01.00.

13. Rektor, eller andre som har rektor sin tillatelse, har rett til å foreta kontroll av rommet, enten det gjelder rutinemessig kontroll eller kontroll i spesielle tilfeller. Ved kontroll av private effekter, innhold i skuffer og skap m.v. skal eleven være tilstede. Ved mistanke om straffbare forhold kan rektor gi politiet adgang til rommet.

14. Røyking er ikke tillatt i noen fylkeskommunale bygninger og skolens uteområder.

15. Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol/rusmidler på internatet. J.fr.§3j.i Ordensreglement (PDF, 100 kB) ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke. Miljøtjenesten vil beslaglegge eventuelle rusmidler. Alkohol kan foresatte/ myndige elever få utlevert av miljøtjenesten etter avtale. Uavhentet alkohol vil bli slått ut etter 1 mnd.

16. Det er ikke tillatt å ha med seg eller oppbevare våpen og ammunisjon eller farlige gjenstander på elevrommene, Ordensreglement (PDF, 100 kB) ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke §3, k. Det er utarbeidet retningslinjer for handtering av våpen og ammunisjon.

17. Leieboeren forplikter seg til å delta på møter hvor forhold vedrørende. internatet, blir tatt opp.

OPPHØR AV LEIEFORHOLD
18. Leiekontrakten har 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.

19. Fraflytting skal skje ved skoleslutt. Ved utflytting skal rommet være ryddet og rundvasket. Møbler som er flyttet ut av rommet, skal settes på plass. Overtaking skjer etter inspeksjon av internatleder eller den skolen utpeker.

20. Dersom en elev bryter reglementet, vil han/hun motta en skriftlig advarsel. Ved alvorlige eller gjentatte brudd, bortvises eleven fra internatet. Oppbevaring og bruk av rusmidler betraktes som et alvorlig brudd. Er eleven under 18 år vil foresatte få melding om dette.

21. Ved manglende betaling opphører leieforholdet og kravet går til inkasso. Du må da flytte ut av hybelen. J.fr. husleieloven §9-9,a. For elever under 18 år godtar foreldre/foresatte ved underskrift at event. krav kan rettes direkte mot denne.

Fant du det du lette etter?