VG2 Skogbruk

Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier ogressurser i skog og utmark. Programfagene skal bidra til å legge grunnlaget for en langsiktig forvaltning av skog og utmark, knyttet til produksjon av trevirke og andre utmarksprodukter som jakt og fiske. Videre legges det vekt på skogen som leveområde for dyr og planter, og som en viktig miljøfaktor.

Mesteparten av opplæringen i programfagene skjer i form av praktiske øvinger i smågrupper i nærområdet til skolen. Deler av opplæringen foregår i Sverige.

FAG OG TIMEFORDELING:

Drift og vedlikehold (9 t/uke)

Programfaget omfatter tynning, hogst og uttransport av trevirke. Elevene får grundig opplæring i bruk av skogstraktor med vinsj og tømmerhenger, og intensivkurs i bruk av lassbærer og hogstmaskin.Faget vektlegger planlegging og drift etter skogbruksplan, samt vedlikehold av utstyr.

Skogskjøtsel, utmark og bedrift (8 t/uke)

Programfaget handler om ulike arbeidsoppgaver innen skogskjøtsel som planting og tynning, samt hvordan skogbruk bør drives av hensyn til vilt- og friluftslivsinteresser. Jakt og fiske inngår i faget, samt tilrettelegging for friluftsliv. Programfaget vektlegger entreprenørskap, og det å utvikle nye produkter med basis i skog- og utmarksressursene.

Prosjekt til fordyping (9 t/uke)

Her kan du selv velge mellom ulike praktiske fag, ungdomsbedrift innen skogbruk, eller realfag du trenger for videre studier ved universitet/høyskole. Du bestemmer selv hvilke fag du ønsker, avhengig av dine karriereplaner videre.

VEIEN VIDERE:

Programfagene i skogbruk skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning innen skogfaget (fagbrev) eller for å kombinere interessen for skogbruk og jakt med studieforberedende utdanning i naturbruk.

Klikk her (PDF, 1024 kB) for å laste ned brosjyre i PDF-format

Fant du det du lette etter?