OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved Sortland vgs

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom, elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får et tilbud om rådgiving i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter.

 
 

PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a. i forhold til:

 • rett til prioritert inntak.
 • rett til spesialundervisning.
 • rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.
 • rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår)

PPT vgo tilbyr også rådgivings- og støttesamtaler i saker som har betydning for opplæring og kan bidra til kompetanseutvikling for ansatte. PPT inngår som en del av elevtjenesten ved skolen.

Henvisning PPT

Elever over 15 år, foreldre og lærere kan ta kontakt med PPT. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker, fravær eller fagvansker. PPT har taushetsplikt.
Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema være utfylt og eleven må ha signert samtykkeskjema. Lærere skriver pedagogisk rapport som legges ved henvisning, når det er skolen som henviser eleven.

Samarbeidsparter

PPT samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel oppfølgingstjenesten, barnevernet, helsesykepleier, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og Statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke med eleven det gjelder.

Organisering

PPT Hadsel videregående skole er tilknyttet PPT- team Vesterålen. Vi er organisert med 2,5 stillinger som skal betjene Hadsel, Sortland og Andøy videregående skole.

 

PPT utreder og gir sakkyndige vurderinger etter opplæringsloven på mange områder, blant annet rett til: 

 • Spesialundervisning 
 • Tilrettelegging ved prøver og eksamen  
 • Fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål  
 • Fritak for vurdering med karakter i andre fremmedspråk  
 • Prioritert inntak og utvidet opplæringstid (4. og 5. skoleår) 
 • Opplæring i tegnspråklig miljø 

Tjenesten er også et tilbud til skolene om kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gir bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.  

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på skolene, og har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ved behov.  

Kontakt PPT for videregående opplæring i Nordland:

Elektronisk postadresse: 
Organisasjonsnummer 922 300 801
Postadresse: 
Postboks 1485, 8048 Bodø 
Besøksadresse: 
Prinsens gate 100, Bodø 

Telefon: +47 75 65 02 49

Mobil: +47 92 29 98 99

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning, med samtykke fra elev. Følgende kan ta kontakt: 

 • Lærer eller rådgiver  
 • Eleven selv eller foresatte  
 • Elever over 15 år uten samtykke fra foresatte 
 • Lærlinger/lærekandidater eller veileder i bedrift 

Henvisningsskjema til fylkeskommunal PPT (DOCX, 118 kB)